فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

معاد (سکرات موت2)

به نام نامی حق
***********

و اما…
معاد, سفر آخرت, سرگذشت ارواح در عالم برزخ
اولین مرحله سفر آخرت مرحله ای است که جان از بدن خارج می شود.
این لحظه سه نام دارد که تنها یک نام آن در بین مردم رواج دارد و شاید دو نام دیگر آنرا تا کنون نشنیده باشیم.
احتضار: ان را احتضار گویند چون مرگ حاضر شده و یا خویشان و کسان و اهل و عیال گرد انسان جمع شده اند و یا فرشتگان مامور قبض روح حضور یافته اند.
نزع: نزع گویند چون ساعت کنده شدن و بیرون آمدن روح و قطع علاقه آن با بدن است.
سوق: سوق گویند چون چنین به نظر می رسد که روح آدمی را می رانند تا از بدن خارج شود.

جالب است که بدانید:
در خبر نقل شده که چون بنده در حال نزع و جان دادن قرار گیرد زبانش بند آید و چهار فرشته بر او داخل شوند.
اولی سلام کرده گوید: من موکل به روزی تو بودم. شرق و غرب زمین را جستجو نمودم از روزی تو لقمه ای پیدا نکردم که نخورده باشی.
سپس فرشته دوم درآمده گوید: سلام بر تو! من به موکل به مایعات و اشامیدنیهای تو از آب و غیر آب بودم و شرق و غرب زمین را گشتم شربت آبی از آن تو نیافتم که نیاشامیده باشی.
آنگاه ملک سوم در آمده و پس از سلام گوید: من مامور نفسهای تو بودم. شرق و غرب زمین را تفحص نموده نفسی از تو که نکشیده باشی پیدا نکردم.
سرانجام فرشته چهارم داخل میشود. سلام کرده می گوید: من موکل به اجل و عمر تو هستم. شرق و غرب زمین را در نوردیدم اجلی برای تو که باقی مانده باشد نیافتم.
آنگاه نویسندگان بزرگوار اعمال درآمده یکی از آنان گوید: من مامور زبان تو هستم. و کتابچه سیاهی را بر او عرضه داشته می گوید: بنگر.
در اینجاست که ترس از خواندن نامه عمل عرق از راست و چپش می ریزد. پس فرشته آن را بر بالش او نهاده می رود و ملک و الموت وارد می شود.
(لئالی الاخبار. ج5. ص3-2)

زمانی که عزراییل به سراغ انسان می آید از شصت پا شروع به گرفتن جان می کند و اخرین چیزی که از محتضر سلب می شود گوش اوست.
لذا رسول اکرم ص فرمود: به مردگان خود کلمه توحید را تلقین کنید.
(علم یقین. ج2. ص853-851)

ادامه دارد…

 
 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
التماس دعا
یا علی

یک نظر بگذارید