فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

اسرار وضو 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اكنون اداب و اسرار اعمال وضو را با رعايت ترتيب آن در يابيم:
اول: سه مرتيه مضمضه و استنشاق( در صورت پاكي آب و رغبت بدان)
كه اين عمل از نظر باطن، قلب را از حرام، پاك و نوراني ساخته و زبان را بحكمت مي ارايد، و از نظر ظاهر بايد گفته شود كه فلسفه استنشاق در گذشته از لحاظ بهداشت نيز ناپيدا بود و بظاهر چنين استنباط مي شد كه تشريع وضو تنها براي نظافت و بهداشت است.
ديگر رساندن اب بر بيني( بويژه آنگاه كه باطن بيني خالي از ماده لزجه باشد) چه لزومي دارد و هرگاه خالي نباشد با رساندن آب، آنهم اب سرد و بدون كمك دست بپاكيزگي آن چه اطميناني حاصل است، تا اينكه حكمت طبي استنشاق را دريافتند، كه چون بيني يكي از دروازه هاي كشور بدن است و بعلت لزوم تنفس و احتياج با استنشاق هوا، چه در خواب و چه در بيداري راه ورود ميكربها بر آن باز است، در حين انجام تنفس گرد و غبار و كثافات مخلوط با هوا را در خود نگاهداشته و با پيشروي آنها به قصبه الريه( بلكه گاها با ورد آنها به ريتين) سلامت انسان را تهديد است.
پس منخرين، در عين حال عهده داري عمل مهم وارد ساختن هواي صاف به ريتين، مخزن كثافات و ميكربها نيز قرار مي گيرد كه بالنتيجه در غضروفهاي بيني گاهي كرمي توليد مي شود كه هم درد بسيار شديدي ايجاد، و هم موجب كاهش بينايي چشم مي گردد، و اينكه خداوند متعال، موهاي ريزي در مجري منخرين و رطوبت مخاطي در بيني مقرر فرموده از همين رو است كه اين ميكربها مجذوب و بازداشت گردند.

عمل استنشاق و شستن بيني، با اب سرد، براي سهولت تنفس و برطرف شدن ميكربها و دفع اينگونه كرم، بهترين وسيله تشخيص داده شده كه:

– همه روزه در چند نوبت ميكربها مجري نابود و مجذوب اب سرد شده، مجاري تنفس پاك، بهداشت و سلامتي و سعادت ما تامين مي شود.

– مجري را تميز و بي خطر مي سازد.

– از بروز امراض ريوي و ظهور سل و ضيق النفس مصون مي دارد.

– از حمله زكام ( كه ام الامراضش مي ناميم) جلوگيري مي نمايد.

– حالت نشاط و رفع غم و تعادل فرح را، در وجود ما برقرار مي نمايد.

– تعادل عصبي، در تمام بدن بوسيله تحريك اعصاب سمپاتيك ايجاد مي گردد.

ادامه دارد…

به بركت صلوات بر محمد و ال محمد
التماس دعا
يا علي

یک نظر بگذارید