فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

شعری درباره وضو

يا لطيف!

ارحم عبدک الضعيف


چــــــــــو آيـــــــد ميهمانــــــــی از بــــــــرايت

نـــــــــــمايی حـــــــرمت و خيزی زجــــــــايت

نــــــــــــماز آيــــــــــد نخيزی از چه از جــــای

نـــــــــــداری حـــــــــرمتی بهرش تو بر پـــای

اگـــــــــــر دارد نــــــــــــــماز از بــــهرت ارزش

کـــــــــــن استقبال و بــنما سعی و کوشش

مــــــــــکن کـــــــوتاهی ای خـــــــواهر. برادر

نــــــــــــــــمازت را گـــــــــــــرامی دار و بـــرتر

(مير حافظ)

و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

التماس دعا

يا علی5پاسخ به “شعری درباره وضو”

یک نظر بگذارید