فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

نوشته های با برچسب ‘نشانه قبولی نماز’

آیا می دانید نشانه قبولی نماز چیست؟

بسم الله

امام صادق (ع ) :من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن

الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه

هرکس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه ، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی

باز داشته یا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته به همان اندازه نمازش

قبول شده است .( بحار الانوار، ج ,82 ص 198 )