Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): E:\vhosts\etrenamaz.ir\httpdocs/wp-content/themes/izidreams/izidreams/single-post-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%86%d8%a8.php in E:\vhosts\etrenamaz.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 634

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): E:\vhosts\etrenamaz.ir\httpdocs/wp-content/themes/izidreams/izidreams/single-post-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%86%d8%a8.php in E:\vhosts\etrenamaz.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 637

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): E:\vhosts\etrenamaz.ir\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%86%d8%a8.php in E:\vhosts\etrenamaz.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640
اگر امکان رعایت قبله برای نماز در وقت نباشد وظیفه چیست؟
فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

اگر امکان رعایت قبله برای نماز در وقت نباشد وظیفه چیست؟

س. اگر امکان رعایت قبله برای نماز در وقت نباشد وظیفه چیست؟

ج. نباید نماز قضا شود و هر اندازه که می تواند باید در نماز فریضه رعایت قبله را بنماید و اگر فقط برای گفتن تکبیرة الاحرام یا برخی افعال نماز می تواند رو به قبله باشد به همان مقدار اکتفا می نماید و اگر اصلًا نتواند خود را رو به قبله کند رو به قبله بودن ساقط می شود، لیکن حتی‌الامکان به جهتی بایستد که نزدیکتر به جهت قبله است.

استفتاء از مقام معظم رهبری

یک نظر بگذارید