فهرست مطالب
آمار بازدیدکنندگان

پرسش و پاسخ در مورد تقليد

بسم الله الرحمن الرحيم

يكي مقلد داريم: مثل من و شما

يکي مرجع تقليد داريم: كه در مسايل فقهي مطالعه مي كند و در حد يك عالم به مسايل ديني مي رسد و مي تواند حكم را از كتاب و سنت بيرون كشد تا من و شمايي كه قدرت چنين كاري را نداريم از لقمه آماده كرده مراجع تقليد استفاده كنيم.

يكي هم تقليد داريم: كه عمل تبعيت من جاهل از احكام مرجع عالم را تقليد مي گويند.

مهم ترين نكته در اين زمينه اينست كه هر فردي بلافاصله بعد از تكليف بايد يك مرجع تقليد براي خود انتخاب كند و بالتبع نسخه اي از رساله توضيح المسائل مرجع خود را تهيه و حتما حتما حتما حداقل مسايل عبادي رساله را مطالعه نمايد.

س1: اگر فردي جاهل به اين قضيه باشد و مدتها بعد از تكليف متوجه شود كه بايد براي خود مرجع تقليدي انتخاب مي كرده است تكليف او چيست؟

ج: هر زماني كه آگاه شد بايد بلافاصله اعلم مجتهدين را انتخاب نمايد. و توجه داشته باشد كه مجتهد انتخابي وي بايد حي و زنده باشد.

س2: تكليف امور عبادي در مدت زمان جهل او چيست؟

ج: بايد بررسي كند اعمالي كه موافق با احكام مرجع اوست محكوم به صحت مي باشد اما آنچه را كه مخالف با احكام هست را بايد قضا كند.

س3: اگر مرجع تقليد فوت شد تكليف چيست؟

ج: بقاء بر تقليد ميت جايز نيست.

بعد از فوت مرجع تقليد بايد مرجع اعلم ديگري را انتخاب كند در صورتي كه مرجع تقليد زنده بقاء تقليد بر ميت را جايز دانست مقلد مي تواند به مرجع ميت قبلي خود رجوع كند اما در مسايل مستحدثه(مسايلي كه با توجه به زمان و مكان حال به وجود مي آيد) مرجع ميت در مورد ان فتوايي ندارد مقلد بايد به همان مرجع حي و زنده اي كه از طريق فتواي او به مرجع ميت رجوع كرده عمل كند.

 

 

 

و به بركت صلوات بر محمد و آل محمد

التماس دعا

يا علي

یک نظر بگذارید